24sty2016

Jak reklamować przesyłkę pocztową?

Reklamacja przesyłki pocztowej nie jest kwestią szczególnie skomplikowaną, choć często wiąże się z dużymi emocjami ze strony niezadowolonych konsumentów. Przyjrzyjmy się więc dokładnie, jak wygląda taka reklamacja oraz o co należy zadbać, aby była ona skuteczna.

Co można reklamować?

Zgodnie z prawem pocztowym, przedmiotem reklamacji może stać się  usługa pocztowa w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego. Najczęstsze reklamacje dotyczą przesyłki pocztowej, listu poleconego lub przekazu.

Kto może złożyć reklamację?

Generalnie, prawo do składania reklamacji przysługuje nadawcy, chyba, że zrzeknie się on prawa do dochodzenia roszczeń na rzecz adresata. Prawo składania reklamacji przysługuje adresatowi również w przypadku, gdy kwota przekazu lub przesyłka została mu już  dostarczona.

Gdzie można składać reklamacje?

Reklamację możemy złożyć w dowolnej placówce operatora świadczącego powszechne usługi pocztowe. Nie musi to być ta sama placówka,  której przesyłka została nadana lub odebrana. Reklamację możemy zgłosić w formie:

-pisemnej;

-ustnej do protokołu;

-elektronicznej

Co może być przyczyną złożenia reklamacji?

Reklamować możemy niewykonanie lub nienależyte wykonanie powszechnej usługi pocztowej w zakresie przesyłki rejestrowanej i przekazu pocztowego. Oczywiście, pojęcie nienależytego wykonania usługi jest dość szerokie i dlatego zawsze podlega indywidualnemu rozpatrzeniu. Natomiast jeżeli chodzi o niewykonanie usługi, przepisy podają jej ścisłą definicję; usługę uznaje się za niewykonaną, jeżeli doręczenie przesyłki rejestrowanej, kwoty pieniężnej określonej w przekazie pocztowym lub zawiadomienia o próbie ich doręczenia (awizo) nie nastąpiło w terminie 14 dni od dnia nadania. Termin 14 dni nie obejmuje jednak dni ustawowo wolnych od pracy.

Co powinna zawierać reklamacja?

Przede wszystkim, dane osoby lub firmy składającej reklamację (imię, nazwisko, adres, nazwę i siedzibę firmy. Powinniśmy podać również rodzaj reklamowanej usługi oraz uzasadnienie reklamacji (np. przekroczenie 14 dniowego terminu wykonania usługi lub uszkodzenie przesyłki).

Jeżeli domagamy się odszkodowania, powinniśmy określić jego kwotę. Reklamację należy oczywiście podpisać.

Do reklamacji należy też dołączyć:

-oryginał potwierdzenia nadania;

-protokół (sporządzony bezpośrednio przy przyjęciu uszkodzonej przesyłki rejestrowanej) i opakowanie uszkodzonej przesyłki;

-oświadczenie o zrzeczeniu się nadawcy prawa do dochodzenia roszczeń w przypadku przeniesienia uprawnień na adresata;

-oświadczenie o stwierdzeniu widocznych uszkodzeń, sporządzone bezpośrednio przy odbiorze, a w przypadku niewidocznych ubytków lub uszkodzeń – oświadczenie o ich stwierdzeniu, sporządzone w terminie 7 dni od przyjęcia przesyłki.

Zobacz również

Co kiedy i jak reklamowac na poczcie?

Wszyscy kochamy reklamacje; uciążliwe procedury, stres, emocje i długi okres oczekiwania na rozpatrzenie naszej sprawy powodują, że niejednokrotnie mamy ochotę odpuścić i, zamiast dochodzić...